Geoinquiets

A Catalunya sóm unes quantes ànimes inquietes amb dèria per la informació geogràfica i les noves tecnologies.

Archive for Mai 2018

Aplicant la transformació de datum oficial de l’ICGC a PostGIS

Mètodes de transformació disponibles:

 1. Transformació oficial directa entre EPSG:23031 i EPSG:25831 (mètode elegant)
 2. Usant fitxer de malla NTv2 (mètode pràctic)

http://www.icgc.cat/ca/Administracio-i-empresa/Eines/Transformacio-de-coordenades-i-formats

Punts de test

Obtinguts del document “Transformació bidimensional de semblança entre ED50 i ETRS89”: http://www.icgc.cat/ca/content/download/48760/337896/version/1/file/H2D_v8.pdf

 • Transformació directa EPSG:23031 => EPSG:25831:
  300000.000 4500000.000 => 299905.060 4499796.515
  315000.000 4740000.000 => 314906.904 4739796.774
  520000.000 4680000.000 => 519906.767 4679795.125
  420000.000 4600000.000 => 419906.005 4599795.760
  
 • Transformació inversa EPSG:25831 => EPSG:23031:
  300000.000 4500000.000 => 300094.938 4500203.485
  315000.000 4740000.000 => 315093.094 4740203.227
  520000.000 4680000.000 => 520093.231 4680204.876
  420000.000 4600000.000 => 420093.993 4600204.241
  

Podem crear una BDD de test a PostGIS amb aquests punts de test:

Crear BDD amb superusuari postgres:

CREATE USER datumtest LOGIN PASSWORD 'datumtest' NOSUPERUSER INHERIT NOCREATEDB NOCREATEROLE;
CREATE DATABASE datumtest OWNER datumtest;
\c datumtest
CREATE EXTENSION postgis;

Després, connectant-se amb l’usari datumtest:

CREATE TABLE ed50_test_points (id serial, geom geometry(Point, 23031));
INSERT INTO ed50_test_points (geom) VALUES
  (ST_GeomFromText('POINT(300000.000 4500000.000)', 23031)),
  (ST_GeomFromText('POINT(315000.000 4740000.000)', 23031)),
  (ST_GeomFromText('POINT(520000.000 4680000.000)', 23031)),
  (ST_GeomFromText('POINT(420000.000 4600000.000)', 23031));

CREATE TABLE etrs89_test_points (id serial, geom geometry(Point, 25831));
INSERT INTO etrs89_test_points (geom) VALUES
  (ST_GeomFromText('POINT(300000.000 4500000.000)', 25831)),
  (ST_GeomFromText('POINT(315000.000 4740000.000)', 25831)),
  (ST_GeomFromText('POINT(520000.000 4680000.000)', 25831)),
  (ST_GeomFromText('POINT(420000.000 4600000.000)', 25831));

Transformació oficial directa entre EPSG:23031 i EPSG:25831

A nivell de PROJ.4

La millor opció seria incloure la transformació com una definició de PROJ.4 a la taula spatial_ref_sys. Malauradament, PROJ.4 no suporta transformacions d’aquest tipus entre sistemes projectats:

http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/How-to-apply-an-affine-transformation-td3842074.html

https://github.com/OSGeo/proj.4/issues/535

A nivell de SQL

En canvi, PostGIS sí que proporciona una funció de tansformació afí, ST_Affine, que es pot aplicar a qualsevol geometria:

ST_Affine(geom, a, b, d, e, xoff, yoff)

Veure: https://postgis.net/docs/ST_Affine.html

Consultant el document oficial de la transformació de semblança de l’ICGC n’obtenim els següents paràmetres de transformació entre ED50 i ETRS89 (per a la projecció UTM, fus 31 N):

 • Tx: -129.549 m
 • Ty: -208.185 m
 • μ: 0.0000015504
 • α: -1,56504 ” = -0.000007587528034836682 rad

Substituïnt valors als paràmetres tal com els anomena PostGIS, obtindriem:

 • a = (1+μ)·cos(α) = 1.0000015503712145
 • b = -(1+μ)·sin(α) = 0.000007587539798467343
 • d = (1+μ)·sin(α) = -0.000007587539798467343
 • e = (1+μ)·cos(α) = 1.0000015503712145
 • xoff = Tx = -129.549
 • yoff = Ty = -208.185

Obtenim la funció ST_Affine:

ST_Affine(geom, 1.0000015503712145, 0.000007587539798467343, -0.000007587539798467343, 1.0000015503712145, -129.549, -208.185)

Podem escriure una funció PLPGSQL que substitueixi totes les geometries d’una taula en EPSG:23031 cap a EPSG:25831:

-- Function: public.icgc_23031_to_25831(character varying, character varying, character varying)

-- DROP FUNCTION public.icgc_23031_to_25831(character varying, character varying, character varying);

CREATE OR REPLACE FUNCTION public.icgc_23031_to_25831(
  schema_name character varying,
  table_name character varying,
  column_name character varying)
 RETURNS text AS
$BODY$
DECLARE
	real_schema name;
	src_srid integer;
	dst_srid integer;
BEGIN
	-- Set SRID values
	src_srid := 23031;
	dst_srid := 25831;
	
	-- Find, check or fix schema_name
	IF ( schema_name != '' ) THEN
		real_schema = schema_name;
	ELSE
		SELECT INTO real_schema current_schema()::text;
	END IF;

	-- Check original SRID
	IF (SELECT count(*) = 0 FROM geometry_columns WHERE f_table_schema = real_schema AND f_table_name = table_name AND f_geometry_column = column_name AND srid = src_srid) THEN
		RAISE EXCEPTION 'table original SRID not matching required SRID %', src_srid;
		RETURN false;
	END IF;

	-- Set new SRID to table metadata
	PERFORM updategeometrysrid(schema_name, table_name, column_name, dst_srid);

	-- Reproject using affine transform
	EXECUTE 'UPDATE ' || quote_ident(real_schema) || '.' || quote_ident(table_name) || ' SET ' || quote_ident(column_name) || ' = ST_Affine('|| quote_ident(column_name) ||', 1.0000015503712145, 0.000007587539798467343, -0.000007587539798467343, 1.0000015503712145, -129.549, -208.185)';

	RETURN real_schema || '.' || table_name || '.' || column_name ||' datum transformed to ' || dst_srid::text;
END;
$BODY$
 LANGUAGE plpgsql VOLATILE STRICT
 COST 100;
ALTER FUNCTION public.icgc_23031_to_25831(character varying, character varying, character varying)
 OWNER TO datumtest;
COMMENT ON FUNCTION public.icgc_23031_to_25831(character varying, character varying, character varying) IS 'args: schema_name, table_name, column_name - Transforms geometries in a table from EPSG:23031 to EPSG:25831 using the official catalan affine transform';

Aquesta funció s’usa així:

SELECT icgc_23031_to_25831('public', 'table_name', 'geom');

Anàlogament, es pot definir la transformació inversa, ETRS89 => ED50, partint dels paràmetres donats per l’ICGC:

 • Tx: 129.547 m
 • Ty: 208.186 m
 • μ: -0.0000015504
 • α: 1,56504 ” = 0.000007587528034836682 rad

Els paràmetres de la matriu de transformació afí serien:

 • a = (1+μ)·cos(α) = 0.9999984495712146
 • b = -(1+μ)·sin(α) = -0.000007587516271060413
 • d = (1+μ)·sin(α) = 0.000007587516271060413
 • e = (1+μ)·cos(α) = 0.9999984495712146
 • xoff = Tx = 129.547
 • yoff = Ty = 208.186

La funció ST_Affine quedaria escrita com:

ST_Affine(geom, 0.9999984495712146, -0.000007587516271060413, 0.000007587516271060413, 0.9999984495712146, 129.547, 208.186)

I, de la mateixa manera, es podria escriure una funció PLSQL per transformar inversament.

 

Usant fitxer de malla NTv2

En aquest cas, ens haurem de baixar el fitxer 100800401.gsb de la web de l’ICGC (http://www.icgc.cat/ca/Administracio-i-empresa/Eines/Transformacio-de-coordenades-i-formats), i copiar-la al lloc on tinguem instal·lat PROJ.4.

A Ubuntu 16.04 la ubicació és /usr/share/proj:

sudo cp 100800401.gsb /usr/share/proj

Llavors cal modificar la definició dels SRS a la taula spatial_ref_sys:

update spatial_ref_sys set proj4text = '+proj=utm +zone=31 +ellps=intl +units=m +no_defs +nadgrids=100800401.gsb' where srid = 23031;
update spatial_ref_sys set proj4text = '+proj=longlat +ellps=intl +no_defs +nadgrids=100800401.gsb' where srid = 4230;

Comprovació fent servir les taules d’exemple:

SELECT ST_AsEWKT(geom), ST_AsEWKT(ST_Transform(geom, 25831)) from ed50_test_points; SELECT ST_AsEWKT(geom), ST_AsEWKT(ST_Transform(geom, 23031)) from etrs89_test_points;


Oscar Fonts (geomati.co)

 

Written by oscarfonts

14 Mai 2018 at 14:17

Arxivat a receptes