Geoinquiets

A Catalunya sóm unes quantes ànimes inquietes amb dèria per la informació geogràfica i les noves tecnologies.

Archive for the ‘receptes’ Category

Aplicant la transformació de datum oficial de l’ICGC a PostGIS

Mètodes de transformació disponibles:

 1. Transformació oficial directa entre EPSG:23031 i EPSG:25831 (mètode elegant)
 2. Usant fitxer de malla NTv2 (mètode pràctic)

http://www.icgc.cat/ca/Administracio-i-empresa/Eines/Transformacio-de-coordenades-i-formats

Punts de test

Obtinguts del document “Transformació bidimensional de semblança entre ED50 i ETRS89”: http://www.icgc.cat/ca/content/download/48760/337896/version/1/file/H2D_v8.pdf

 • Transformació directa EPSG:23031 => EPSG:25831:
  300000.000 4500000.000 => 299905.060 4499796.515
  315000.000 4740000.000 => 314906.904 4739796.774
  520000.000 4680000.000 => 519906.767 4679795.125
  420000.000 4600000.000 => 419906.005 4599795.760
  
 • Transformació inversa EPSG:25831 => EPSG:23031:
  300000.000 4500000.000 => 300094.938 4500203.485
  315000.000 4740000.000 => 315093.094 4740203.227
  520000.000 4680000.000 => 520093.231 4680204.876
  420000.000 4600000.000 => 420093.993 4600204.241
  

Podem crear una BDD de test a PostGIS amb aquests punts de test:

Crear BDD amb superusuari postgres:

CREATE USER datumtest LOGIN PASSWORD 'datumtest' NOSUPERUSER INHERIT NOCREATEDB NOCREATEROLE;
CREATE DATABASE datumtest OWNER datumtest;
\c datumtest
CREATE EXTENSION postgis;

Després, connectant-se amb l’usari datumtest:

CREATE TABLE ed50_test_points (id serial, geom geometry(Point, 23031));
INSERT INTO ed50_test_points (geom) VALUES
  (ST_GeomFromText('POINT(300000.000 4500000.000)', 23031)),
  (ST_GeomFromText('POINT(315000.000 4740000.000)', 23031)),
  (ST_GeomFromText('POINT(520000.000 4680000.000)', 23031)),
  (ST_GeomFromText('POINT(420000.000 4600000.000)', 23031));

CREATE TABLE etrs89_test_points (id serial, geom geometry(Point, 25831));
INSERT INTO etrs89_test_points (geom) VALUES
  (ST_GeomFromText('POINT(300000.000 4500000.000)', 25831)),
  (ST_GeomFromText('POINT(315000.000 4740000.000)', 25831)),
  (ST_GeomFromText('POINT(520000.000 4680000.000)', 25831)),
  (ST_GeomFromText('POINT(420000.000 4600000.000)', 25831));

Transformació oficial directa entre EPSG:23031 i EPSG:25831

A nivell de PROJ.4

La millor opció seria incloure la transformació com una definició de PROJ.4 a la taula spatial_ref_sys. Malauradament, PROJ.4 no suporta transformacions d’aquest tipus entre sistemes projectats:

http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/How-to-apply-an-affine-transformation-td3842074.html

https://github.com/OSGeo/proj.4/issues/535

A nivell de SQL

En canvi, PostGIS sí que proporciona una funció de tansformació afí, ST_Affine, que es pot aplicar a qualsevol geometria:

ST_Affine(geom, a, b, d, e, xoff, yoff)

Veure: https://postgis.net/docs/ST_Affine.html

Consultant el document oficial de la transformació de semblança de l’ICGC n’obtenim els següents paràmetres de transformació entre ED50 i ETRS89 (per a la projecció UTM, fus 31 N):

 • Tx: -129.549 m
 • Ty: -208.185 m
 • μ: 0.0000015504
 • α: -1,56504 ” = -0.000007587528034836682 rad

Substituïnt valors als paràmetres tal com els anomena PostGIS, obtindriem:

 • a = (1+μ)·cos(α) = 1.0000015503712145
 • b = -(1+μ)·sin(α) = 0.000007587539798467343
 • d = (1+μ)·sin(α) = -0.000007587539798467343
 • e = (1+μ)·cos(α) = 1.0000015503712145
 • xoff = Tx = -129.549
 • yoff = Ty = -208.185

Obtenim la funció ST_Affine:

ST_Affine(geom, 1.0000015503712145, 0.000007587539798467343, -0.000007587539798467343, 1.0000015503712145, -129.549, -208.185)

Podem escriure una funció PLPGSQL que substitueixi totes les geometries d’una taula en EPSG:23031 cap a EPSG:25831:

-- Function: public.icgc_23031_to_25831(character varying, character varying, character varying)

-- DROP FUNCTION public.icgc_23031_to_25831(character varying, character varying, character varying);

CREATE OR REPLACE FUNCTION public.icgc_23031_to_25831(
  schema_name character varying,
  table_name character varying,
  column_name character varying)
 RETURNS text AS
$BODY$
DECLARE
	real_schema name;
	src_srid integer;
	dst_srid integer;
BEGIN
	-- Set SRID values
	src_srid := 23031;
	dst_srid := 25831;
	
	-- Find, check or fix schema_name
	IF ( schema_name != '' ) THEN
		real_schema = schema_name;
	ELSE
		SELECT INTO real_schema current_schema()::text;
	END IF;

	-- Check original SRID
	IF (SELECT count(*) = 0 FROM geometry_columns WHERE f_table_schema = real_schema AND f_table_name = table_name AND f_geometry_column = column_name AND srid = src_srid) THEN
		RAISE EXCEPTION 'table original SRID not matching required SRID %', src_srid;
		RETURN false;
	END IF;

	-- Set new SRID to table metadata
	PERFORM updategeometrysrid(schema_name, table_name, column_name, dst_srid);

	-- Reproject using affine transform
	EXECUTE 'UPDATE ' || quote_ident(real_schema) || '.' || quote_ident(table_name) || ' SET ' || quote_ident(column_name) || ' = ST_Affine('|| quote_ident(column_name) ||', 1.0000015503712145, 0.000007587539798467343, -0.000007587539798467343, 1.0000015503712145, -129.549, -208.185)';

	RETURN real_schema || '.' || table_name || '.' || column_name ||' datum transformed to ' || dst_srid::text;
END;
$BODY$
 LANGUAGE plpgsql VOLATILE STRICT
 COST 100;
ALTER FUNCTION public.icgc_23031_to_25831(character varying, character varying, character varying)
 OWNER TO datumtest;
COMMENT ON FUNCTION public.icgc_23031_to_25831(character varying, character varying, character varying) IS 'args: schema_name, table_name, column_name - Transforms geometries in a table from EPSG:23031 to EPSG:25831 using the official catalan affine transform';

Aquesta funció s’usa així:

SELECT icgc_23031_to_25831('public', 'table_name', 'geom');

Anàlogament, es pot definir la transformació inversa, ETRS89 => ED50, partint dels paràmetres donats per l’ICGC:

 • Tx: 129.547 m
 • Ty: 208.186 m
 • μ: -0.0000015504
 • α: 1,56504 ” = 0.000007587528034836682 rad

Els paràmetres de la matriu de transformació afí serien:

 • a = (1+μ)·cos(α) = 0.9999984495712146
 • b = -(1+μ)·sin(α) = -0.000007587516271060413
 • d = (1+μ)·sin(α) = 0.000007587516271060413
 • e = (1+μ)·cos(α) = 0.9999984495712146
 • xoff = Tx = 129.547
 • yoff = Ty = 208.186

La funció ST_Affine quedaria escrita com:

ST_Affine(geom, 0.9999984495712146, -0.000007587516271060413, 0.000007587516271060413, 0.9999984495712146, 129.547, 208.186)

I, de la mateixa manera, es podria escriure una funció PLSQL per transformar inversament.

 

Usant fitxer de malla NTv2

En aquest cas, ens haurem de baixar el fitxer 100800401.gsb de la web de l’ICGC (http://www.icgc.cat/ca/Administracio-i-empresa/Eines/Transformacio-de-coordenades-i-formats), i copiar-la al lloc on tinguem instal·lat PROJ.4.

A Ubuntu 16.04 la ubicació és /usr/share/proj:

sudo cp 100800401.gsb /usr/share/proj

Llavors cal modificar la definició dels SRS a la taula spatial_ref_sys:

update spatial_ref_sys set proj4text = '+proj=utm +zone=31 +ellps=intl +units=m +no_defs +nadgrids=100800401.gsb' where srid = 23031;
update spatial_ref_sys set proj4text = '+proj=longlat +ellps=intl +no_defs +nadgrids=100800401.gsb' where srid = 4230;

Comprovació fent servir les taules d’exemple:

SELECT ST_AsEWKT(geom), ST_AsEWKT(ST_Transform(geom, 25831)) from ed50_test_points; SELECT ST_AsEWKT(geom), ST_AsEWKT(ST_Transform(geom, 23031)) from etrs89_test_points;


Oscar Fonts (geomati.co)

 

Written by oscarfonts

14 Mai 2018 at 14:17

Arxivat a receptes

Escenari per Minecraft amb geodades del món real

En aquest tutorial us mostrem com podeu generar el vostre propi escenari per a Minecraft basat en dades geogràfiques reals.

Minecraft és un entorn de gran popularitat que permet construir escenaris i edificis a base de blocs, i explorar móns en 3D. El joc també inclou altres activitats, com ara l’exploració, la recol·lecció de recursos, l’elaboració d’eines, etc. Minecraft té àmplies possibilitats com a recurs educatiu, ja que es pot utilitzar per a fomentar el treball en equip, ensenyar a planificar i organitzar un espai geogràfic, incentivar la creativitat en la construcció, etc.

La realització de l’escenari requereix del programari gratuït WorldPainter que és un generador de mapes interactius per Minecraft que permet “pintar” paisatges utilitzant eines similars a un programa de retoc fotogràfic. Així podem: escolpir i modelar el terreny, texturitzar amb diferents materials, arbres, neu, gel, etc. Aquest programari és capaç, també, de llegir models d’elevacions del territori i té eines per modelar-los.

Passes:

 1. Prèviament a l’ús de WoldPainter cal obtenir la part del model digital d’elevacions del terreny que volgueu treballar. Aneu a l’eina INSTAMAPS de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya que us permet obtenir la imatge en escala de grisos del territori que caldrà importar.
  Aneu a “Fes el teu mapa”, digueu “Més tard”. Cliqueu a la icona que té un símbol “+” en groc on diu “Escollir mapa de fons” i cliqueu a la icona “Model de elevacions”.

  hipso

  Model d’elevacions d’Instamaps

  Desplaceu i feu zoom sobre l’àrea que voleu generar el model per a Minecraft i cliqueu a la icona de la càmera fotogràfica que hi ha a dalt a la dreta. Obtindreu així la imatge desitjada que importarem a WorldPainter.

  hispo

  Retall del model de la zona d’interés

  (Compte que no quedi bloquejat pel navegador el pop up emergent)

 1. Obriu WorldPainter i importeu la imatge del model d’elevacions que heu obtingut en el pas anterior.
import

Importar el mapa d’alçades a partir del model d’elevacions

 1. En un principi deixeu els valors per defecte (si sou usuaris avançats els podeu modificar per escalar el territori). Baixeu el nivell del mar fins al nivell cero, altrament l’escenari us pot quedar parcialment inundat. A la pestanya terreny escolliu el tipus de material i l’alçada a que voleu que aquest s’apliqui.
  alçades

  Escollir els tipus de terreny i les alçades

  Us apareixerà l’escenari. Podreu controlar el nivell de zoom amb la tecla control i la roda del ratolí.Utilitzeu les eines (tools) per retocar l’elevació del territori. Observeu que els canvis es produeixen en funció dels pinzells (brushes) que tingueu seleccionats a la banda dreta de la imatge. Controleu la grandària del pinzell amb la tecla control i la roda del ratolí.

 1. El programari WorldPainter permet sobreposar una imatge (imatge overlay), amb transparència. Aixó ens permet sobreposar aquelles imatges que considereu adequades per poder detallar el vostre escenari. En el cas de l’exemple hem afegit roques volcàniques superficials en les zones dels volcans, així com lava (permeteu-nos la llicència). També algunes carreteres i rius. Recordeu que els mapes corresponents (topogràfic i geològic) a aquestes imatges els podeu davallar del Vissir3 de l’ICGC (o senzillament desar-ne una impressió de pantalla, en molts casos suficient).
  overlay

  Sobreposar una imatge del topogràfic

  Desactivant la imatge sobreposada podreu perfilar millor els elements.

 1. Afegiu-hi boscos i biomes per donar realisme a l’escenari. Els teniu a l’esquerra de la imatge (layers). Minecraft s’està demostrant com un important recurs per a la comunitat educativa ja que permet als nens aprendre des del joc, dins un entorn immersiu. La generació d’escenaris per a Minecraft a partir de dades reals pot ser, pensem, un interessant recurs.
terreny

Terreny amb aspecte final

 1. Un cop afegits tots aquells elements que considereu, ja podeu exportar el món en format Minecraft.
  terreny

  Exportar el terreny acabat com un mapa de Minecraft

  El món exportat caldrà col·locar-lo a la carpeta C:\Users\USUARI\AppData\Roaming\.minecraft\saves o corresponent, que és on Minecraft llegeix, en local, els escenaris.(Recordeu de treure la sageta a “Include chest of goodies” i triar el mode de joc (creative si voleu només observar com us ha quedat l’escenari)). Un cop salvat ja podem obrir Minecraft i apareixerà l’escenari generat.

  escenari

  El món que hem creat un cop carregat a Minecraft

  Si col·loqueu aquest escenari en un servidor, hi podreu accedir en mode multiusuari i explorar-lo en totes les seves facetes: didàctiques, de joc, d’exploració, etc.

Written by rafroset

25 Setembre 2015 at 17:55

Arxivat a receptes

Tagged with , , , ,